MOŻLIWOŚĆ WYMIANY

BEZPROBLEMOWE ZWROTY

FACHOWE DORADZTWO

Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka prywatności

§ 1. Zawartość niniejszego dokumentu

 1. Niniejszy dokument stanowi zbiór informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz innych informacji związanych z korzystaniem przez użytkowników ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.esus-it.pl
 2. Niniejszy dokument obejmuje w szczególności informacje jakie Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany udostępnić osobom, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. 3. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce cookies dostępnej pod adresem https://www.esus-it.pl/Polityka-plikow-cookies-cterms-pol-301.html

§ 2. Definicje

Ilekroć w Polityce Prywatności jest mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć Administratora Danych Osobowych;
 2. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy dostępny pod adresem www.esus-it.pl
 3. Kliencie – należy przez to rozumieć:
  1. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo,
  2. osobę prawną, albo,
  3. jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Osobie Odwiedzającej Sklep Internetowy – należy przez to rozumieć każdą osobę, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 5. Koncie – należy przez to rozumieć Usługę polegającą na udostępnieniu indywidualnie spersonalizowanego panelu administracyjnego Klienta dostępnego po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz zawartych Umowach Sprzedaży.
 6. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć ESUS IT sp. z o. o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 8522690002, REGON: 524134686, ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin;
 7. Produkcie – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą dostępną w Sklepie Internetowym, będącą przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 8. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie;
 9. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę zalogowaną w Sklepie Internetowym do Konta.

§ 3. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Osób Odwiedzających Sklep Internetowy oraz Klientów jest ESUS IT sp. z o. o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 8522690002, REGON: 524134686, ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin.
 2. Z Administratorem można kontaktować się poprzez:
  1. wiadomość elektroniczną na adres: admin@esus-it.com
  2. kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 600 723 795
  3. kontakt pisemny, na adres Sprzedawcy, tj. ESUS IT sp. z o. o., ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin.
 3. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 3 ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług się korzysta.

§ 4. Rodzaj, cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu przetwarzane są dane osobowe Osób Odwiedzających Sklep Internetowy oraz Użytkowników obejmujące:
  1. informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji;
  2. logi systemowe, które zawierają dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce, informacje o adresie IP, informacje o urządzeniu końcowym.
 2. Dane, o których mowa w ust. 1 lit. b) nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Serwis lub Użytkownikami, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 3. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Niezbędne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Serwisu, czyli zapewnienia takich funkcji jak nawigacja w Serwisie i dostęp do jego zabezpieczonych obszarów. Bez tych plików cookie Serwis nie może funkcjonować prawidłowo.
 4. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Funkcjonalne, Statystyczne oraz Marketingowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie udzielonej zgody.
 5. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Funkcjonalne przetwarzane są w celu zapisania informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu.
 6. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Statystyczne przetwarzane są w celu określenia sposobów zachowania Osób Odwiedzających Sklep Internetowy oraz Użytkowników.
 7. Informacje zawarte w plikach cookies określonych jako Marketingowe przetwarzane są w celu wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Osób Odwiedzających Sklep Internetowy oraz Użytkowników, w szczególności odpowiadają ich preferencjom.
 8. W celu prawidłowego świadczenia usług realizowanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności rejestracji i prowadzenia Konta, przetwarzane są dane osobowe Użytkowników obejmujące:
  1. w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną: imię, nazwisko, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, telefon, adres email, kraj, login,
  2. w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub Klienta nie będącego osobą fizyczną: nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, telefon, adres email, kraj, login, hasło.
 9. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży bez zakładania Konta lub logowania do Konta konieczne jest podanie danych, o których mowa w ust. 8.
 10. Dane, o których mowa w ust. 8 i 9 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ są niezbędne do zwarcia i wykonania umowy z Klientem.
 11. W związku z wykonaniem umowy sprzedaży Produktów wiążą się obowiązki podatkowe i rozliczeniowe dane obejmujące:
  1. nazwę Klienta,
  2. adres email,
  3. imię i nazwisko,
  4. nazwa firmy, w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  5. numer NIP, w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  6. adres prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  7. dane rozliczeniowe.
  8. przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ są niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 12. W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe Klientów składających reklamacje, w szczególności:
  1. adres e-mail,
  2. imię i nazwisko Klienta,
  3. nazwę Klienta,
  4. treść reklamacji,
  5. okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji,
  6. informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną.

  W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym:

  1. informacje o korzystaniu przez Klienta z Usług,
  2. pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach,
  3. logi systemowe.
 13. Dane, o których mowa w ust. 12 przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, ponieważ są niezbędne do wykonania umowy z Klientem.
 14. W przypadku korzystania przez Klienta z usług:
  1. Powiadomienia o Dostępności,

  przetwarzane są dane osobowe Klientów obejmujące adres email. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na zapewnieniu dostępności funkcjonalności Serwisu.

 15. W przypadku korzystania przez Klienta z usług:
  1. Newsletter.

  przetwarzane są dane osobowe Klientów obejmujące imię Klienta oraz adres email. Dane te są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 16. W przypadku podjęcia postępowania wyjaśniającego dotyczącego ewentualnego naruszenia postanowień Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, postępowania w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, a także obrony przed roszczeniami tych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych Klientów lub Użytkowników, w szczególności określone w ust. 1, 8-9, 11-12, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 17. W przypadku konieczności podjęcia komunikacji z Klientami lub Użytkownikami, Administrator może przetwarzać dane osobowe obejmujące:
  1. adres email,
  2. numer telefonu.

  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu komunikacji w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.

 18. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody w każdym czasie możliwe jest jej wycofanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 19. Wycofanie zgody możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem w sposób określony w § 3 ust. 2 lub pisząc na adres: admin@esus-it.com

§ 5. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) są przetwarzane do czasu jej odwołania lub ustania celu przetwarzania.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przetwarzane będą przez czas określony w przepisach prawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) będą przetwarzane do czasu zrealizowania tego interesu, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane.
 5. W każdym przypadku okres przetwarzania danych osobowych może być przedłożony do czasu przedawnienia roszczeń.

§ 6. Odbiorcy Danych

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe Osób Odwiedzających Sklep Internetowy lub Użytkowników, odbiorcom działającym poza strukturą Administratora dla realizacji celów wymienionych w § 4 w zakresie niezbędnym do ich realizacji. Odbiorcami danych są:
  1. podmioty, którym dane osobowe muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności są to organy administracji publicznej takie jak organy administracji skarbowej. Dane mogą być również udostępniane organom innych państw członkowski UE oraz sądom w zakresie wynikającym z prawa wspólnotowego lub krajowego;
  2. podmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu wykonania swoich zadań, zrealizowania praw lub wykonania zobowiązań, w szczególności świadczącym usługi informatyczne, windykacyjne, kadrowe, księgowe, transportowe, marketingowe, archiwizacji lub niszczenia dokumentów;
  3. podmioty będące samodzielnymi administratorami danych, w szczególności takie jak:
   1. podmioty świadczące usługi prawne, audytorskie, doradztwa podatkowego;
   2. podmioty certyfikujące, tj. nadające i weryfikujące posiadane uprawnienia;
   3. podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
   4. podmioty świadczące usługi kurierskie lub pocztowe;
  4. podmioty świadczące usługi szkoleniowe.
 2. W szczególności dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:
 3. Sprzedaż:

  1. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie – w celu korzystania z systemu sprzedażowego,
  2. InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu – w celu korzystania z systemu do fakturowania,
  3. Google LTD z siedzibą w Ireland (Dublin) – w celu korzystania z systemu sprzedażowego/analitycznego.

  Dostawa:

  1. FEDEX Frederick W.Smith z siedzibą w Memphis, Tennessee (USA), w celu obsługi transportowej tj. wysyłki przesyłek,
  2. R2G Polska Sp. z o.o. (Apaczka.pl) z siedzibą w Warszawie - w celu obsługi transportowej tj. wysyłki przesyłek,
  3. Sendit S.A. z siedzibą we Wrocławiu - w celu obsługi transportowej tj. wysyłki przesyłek,
  4. InPost S.A. z siedzibą w Krakowie - w celu obsługi transportowej tj. wysyłki przesyłek,
  5. Poczta Polska z siedzibą w Warszawie - w celu obsługi transportowej tj. wysyłki przesyłek,
  6. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - w celu obsługi transportowej tj. wysyłki przesyłek,
  7. UPS Europe SPRL/BVBA z siedzibą w Brukseli (Belgia) - w celu obsługi transportowej tj. wysyłki przesyłek,
  8. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - w celu obsługi transportowej tj. wysyłki przesyłek,
  9. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. w Głuchowo - w celu obsługi transportowej tj. wysyłki przesyłek.

  Finanse:

  1. Biuro Rachunkowe Magdalena Żabska z siedzibą w Szczecinie - w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego,
  2. Biuro Rachunkowe Andrzej Siegień z siedzibą w Połczynie Zdroju – w celu korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego,
  3. Przelewy24 PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu - w celu obsługi płatności online,
  4. Krajowy Integrator Płatności S.A. w Poznaniu (Tpay.pl) - w celu obsługi płatności online,
  5. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu - w celu obsługi płatności online,
  6. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu - w celu obsługi płatności online,
  7. Klarna Poland SP. Z O.O – w celu obsługi płatności online,
  8. Elavon Financial Services z siedzibą w Warszawie – w celu obsługi płatności online.

  Przechowywanie danych:

  1. IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie – w celu przechowywania danych na serwerze,
  2. IQ PL Sp. z o.o.w Gdańsku - w celu przechowywania danych na serwerze,
  3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A we Wrocławiu - w celu weryfikacji danych,
  4. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. z siedzibą w Warszawie - w celu weryfikacji danych.

  Marketing:

  1. Edrone sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków - w celach marketingowych,
  2. Opineo Sp. Z o.o. we Wrocław - w celach marketingowych,
  3. Trusted Shops z siedzibą w Kolonii Niemcy – w celach marketingowych.

  Marketplace i porównywarki:

  1. Ceneo.pl sp. z o.o. w Poznaniu - w celu sprzedaży online
  2. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. w Warszawie – w celu sprzedaży online
  3. ALLEGRO PL SP Z O O w Poznaniu – w celu sprzedaży online.
 4. Współpracując z podmiotami, o których mowa w ust. 1 lit. b Administrator powierza im dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania zadań i obowiązków. Dzięki zawieraniu odpowiednich zapisów umownych oraz stosowaniu innych środków takich jak kontrole powierzane dane osobowe przetwarzane są w sposób chroniący prywatność.
 5. Administrator nie ma wpływu na sposób oraz zakres przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 1 lit. c.

§ 7. Transfer danych do państw trzecich

Dane osobowe Osób Odwiedzających Sklep Internetowy lub Klientów, będą przetwarzane w kraju znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanym dalej EOG.

Jeśli miałoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 8. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
  1. dostępu do danych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
  2. otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu;
  3. sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
  4. usunięcia danych - żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
  5. ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  6. przenoszenia danych - otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  7. sprzeciwu - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
  8. cofnięcia zgody - w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona;
 2. Z praw wskazanych w ust. 1 można skorzystać kontaktując się z Administratorem w sposób określony w § 3 ust. 2.
 3. Aby mieć pewność, że wnioskodawca jest uprawniony do skorzystania z praw określonych w ust. 1 Administrator może prosić wnioskodawcę o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.

§ 9. Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

§ 10. Obowiązek podania danych

 1. Podanie danych, o których mowa w § 4 ust. 8 - 9, 12 jest obowiązkiem umownym. W przypadku odmowy podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie lub wykonanie umowy z Administratorem;
 2. Podanie danych, o których mowa w § 4 ust. 11 jest obowiązkiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia usług ze strony Administratora;
 3. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić:
  1. osiągnięcie pełnego komfortu korzystania z Serwisu – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 5,
  2. prowadzenie statystyk dotyczących funkcjonowania Serwisu i podnoszenia przez Administratora jakości świadczonych usług – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 6,
  3. wyświetlanie dopasowanych treści marketingowych – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 7, co nie wpłynie jednak na ilość wyświetlanych reklam,
  4. skorzystanie z Serwisu lub Usług – w pozostałych przypadkach.

§ 11. Zamiana Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 2. W przypadku konieczności zmiany Polityki Prywatności Administrator poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im drogą elektroniczną, na adresy e-mail przypisane do Konta zmienioną wersję Regulaminu oraz udostępniając informacje na stronie internetowej Sklepu Internetowego, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Polityka prywatności obowiązująca do 24.03.2022 jest dostępna pod adresem: https://www.esus-it.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-112.html


Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25.03.2022 roku.

Polityka-prywatnosci-2022.pdf
pixel