MOŻLIWOŚĆ WYMIANY

BEZPROBLEMOWE ZWROTY

FACHOWE DORADZTWO

Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

§ 1. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć ESUS IT Spółka z o. o., ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001012470; VAT No / NIP: PL8522690002; REGON: 524134686, Kapitał zakładowy 5 000 zł;
 2. Sklepie Internetowym – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.esus-it.pl;
 3. Dniu Roboczym – należ przez to rozumieć każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy;
 4. Kliencie – należy przez to rozumieć:
  1. osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo,
  2. osobę prawną, albo,
  3. jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub skorzystać z Usług;

 5. Konsumencie - należy przez to rozumieć Klienta będącego osobą fizyczną lub Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dokonującego ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością zawodową, w tym zawarcie umowy przenoszącej własność Produktu (np. Umowę Sprzedaży) dla celów niezwiązanych z działalnością zawodową;
 6. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie;
 7. Usłudze Cyfrowej – należy przez to rozumieć Usługę, w tym Konto, Newsletter, Formularz Zamówienia oraz Powiadomienie o Dostępności;
 8. Koncie – należy przez to rozumieć Usługę polegającą na udostępnieniu indywidualnie spersonalizowanego panelu administracyjnego Klienta dostępnego po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz zawartych Umowach Sprzedaży;
 9. Newsletterze - należy przez to rozumieć Usługę polegającą na dystrybucji drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres email informacji, w tym informacji handlowych wysłanych przez lub w imieniu Sprzedawcy;
 10. Produkcie – należy przez to rozumieć rzecz ruchomą dostępną w Sklepie Internetowym, będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 11. Sklepie Stacjonarnym – należy przez to rozumieć punkty handlowe Sprzedawcy znajdujące się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, których adresy dostępne są na stronie Sklepu Internetowego;
 12. Umowie – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie Usługi Cyfrowej, zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
 13. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę zobowiązującą do przeniesienia własności Produktu na Klienta, w szczególności umowę sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawieraną na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 14. Formularzu Rejestracji – należy przez to rozumieć formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający założenie Konta;
 15. Formularzu Newslettera – należy przez to rozumieć formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający zapisanie się na Newsletter;
 16. Formularzu Zamówienia – należy przez to rozumieć formularz elektroniczny umożliwiający realizację Usługi polegającej na udostępnieniu formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Produktu w celu złożenia Zamówienia oraz określa warunki Umowy Sprzedaży, w szczególności formę płatności oraz sposób dostawy;
 17. Powiadomieniu o Dostępności – należy przez to rozumieć Usługę polegającą na udostępnieniu przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres email informacji o dostępności Produktu i możliwości złożenia Zamówienia;
 18. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu;
 19. Danych Osobowych – należy przez to rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, lokalizacja, pliki cookies oraz numer telefonu;
 20. RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 21. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument tj. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną;
 22. Zapytaniu Klienta - należy przez to rozumieć nawiązanie przez Sprzedawcę kontaktu na wskazany przez Klienta adres email w celu odpowiedzi na zadane przez Klienta pytania.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.esus-it.pl prowadzony jest przez ESUS IT sp. z o. o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP: 8522690002, REGON: 524134686,
  ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, przyjmowania i realizacji Zamówień, zasady i formy płatności, zasady odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Klient obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez:
  1. wiadomość elektroniczną na: sales@esus-it.com,
  2. kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 530 453 637, +48 692 874 210, +48 507 472 637.
  3. kontakt pisemny, na adres Sprzedawcy, tj. ESUS IT sp. z o. o., ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin.
 5. Koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, o których mowa w ust. 4 ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług się korzysta.

§ 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz świadczenia usług

 1. W ramach Sklepu Internetowego Klient może skorzystać z następujących Usług:
  1. Konto,
  2. Formularz Zamówienia,
  3. Newsletter,
  4. Powiadomienie o dostępności.
 2. Skorzystanie z Usługi Konto wymaga od Klienta wypełnienia Formularza Rejestracji dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez podanie danych, w tym Danych Osobowych obejmujących:
  1. w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną: imię, nazwisko, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, telefon, adres email, kraj, login, hasło;
  2. w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub Klienta nie będącego osobą fizyczną: nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, ulica i numer, kod pocztowy, miasto, telefon, adres email, kraj, login, hasło.
 3. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć Usługę w każdej chwili, bez wskazania kontaktując się ze Sprzedawcą w sposób określony w § 2 ust. 4.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć Klientowi Usługę Konta, niezwłocznie po aktywacji, polegającej na potwierdzeniu założenia Konta poprzez kliknięcie w link przesłany na wskazany w Formularzu Rejestracji adres email. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć Klientowi Usługę Konta w sposób ciągły, za wyjątkiem okresowej niedostępności Usługi Konta, o której Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem Konta lub dedykowanej wiadomości email.
 5. Po uzyskaniu dostępu do Konta, Klient może korzystać w szczególności z następujących funkcji:
  1. Podgląd i zmiana danych
  2. Zmiana hasła
  3. Dodać zwrot i reklamacje
  4. Śledzić postęp realizacji zamówienia
 6. Skorzystanie z Usługi Formularz Zamówienia w celu złożenia Zamówienia możliwe jest po dodaniu pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka. Dla złożenia Zamówienia wymagane jest podanie danych Klienta oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży, w tym Produktu lub Produktów, ich liczby miejsca i sposobu dostawy, sposobu płatności. Złożenie Zamówienia następuje po kliknięciu przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 7. W przypadku Klienta nie korzystającego z Konta do złożenia Zamówienia przy wykorzystaniu Formularza Zamówienia konieczne jest podanie danych, w tym Danych Osobowych, o których mowa w ust. 2.
 8. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i jest zakończona z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą przerwania składania Zamówienia przez Klienta.
 9. Skorzystanie z Usługi Newsletter możliwe jest po wypełnieniu Formularza Newslettera, kliknięciu przycisku Zapisz się oraz potwierdzeniu chęci zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany w Formularza Newslettera adres poczty elektronicznej. Skorzystanie z Usługi Newsletter możliwe jest również poprzez wybranie odpowiedniej opcji w panelu Dane osobowe po zalogowaniu się na Konto.
 10. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Klient może wypowiedzieć Usługę w każdej chwili, bez wskazania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności przy wykorzystaniu linku Wypisz dostępnego w każdym Newsletterze lub kontaktując się ze Sprzedawcą w sposób określony w § 2 ust. 4.
 11. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć Usługę Newsletter niezwłocznie po aktywacji w sposób określony w ust. 9. Usługa Newsletter jest świadczona w sposób periodyczny. Sprzedawca nie gwarantuje regularności realizacji Usługi Newsletter.
 12. W celu skorzystania z Usług Klient musi posiadać komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 13. W celu skorzystania z Usług należy posiadać:
  1. komputer lub inne urządzenie, o których mowa w ust. 10 muszą spełniać wymagania pozwalające na uruchomienie przeglądarki, o której mowa w lit. b),
  2. przeglądarka stron internetowych, o której mowa w ust. 10 musi obsługiwać technologię HTML5, CSS3 oraz JavaScript i spełniać następujące wymagania w zakresie wersji oprogramowania:
   1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej;
   2. Microsoft Edge w wersji 97 lub nowszej;
   3. Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej;
   4. Google Chrome w wersji 19.0 lub nowszej;
   5. Opera w wersji 9.0 lub nowszej.
 14. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego działalności naruszającej obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz porządku publicznego i ustalone zwyczaje. Zabronione jest w szczególności:
  1. każde działanie powodujące zakłócenia w korzystaniu z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym rozpowszechnianie przez Klienta przekazów niechcianych (spam) lub szkodliwych (wirusy itp.);
  2. dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub w sposób bezprawny,
  3. naruszanie praw osób trzecich lub Sprzedawcy.
 15. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz Usług Cyfrowych Klient może zgłaszać przy wykorzystaniu form komunikacji określonych w § 2 ust. 4 Regulaminu. Zasady dotyczące zgłaszania reklamacji Produktu zostały określone w § 7 Regulaminu.
 16. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpoznania reklamacji zaleca się podanie w opisie reklamacji:
  1. informacji dotyczących przedmiotu reklamacji takich jak rodzaj Usługi, czas wystąpienia i rodzaj nieprawidłowości,
  2. żądania Klienta,
  3. danych kontaktowych osoby składającej reklamację,
 17. Brak podania informacji, o których mowa w ust. 13 nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji dokonanego z pominięciem tych informacji.
 18. Sprzedawca zobowiązany jest rozpoznać wszelkie reklamacje złożone przez Klienta niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

§ 4. Umowa Sprzedaży

 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN). Cena Produktu zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za dostarczenie i usługi pocztowe), oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Złożenie przez Klienta Zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty w Formularzu Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca weryfikuje możliwość jego realizacji, w szczególności dostępność Produktu.
 4. Użytkownik może anulować lub zmienić Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta drogą elektroniczną o anulowaniu Zamówienia w całości lub w części, w której realizacja Zamówienia nie jest możliwa.
 6. W terminie 3 Dni Roboczych po otrzymaniu wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy o anulowaniu Zamówienia w części Klient może potwierdzić Sprzedawcy drogą elektroniczną zgodę na realizację pozostałej (nie anulowanej) części Zamówienia. Brak potwierdzenia realizacji pozostałej części Zamówienia w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest traktowane jako anulowanie Zamówienia w całości.
 7. Po złożeniu Zamówienia i weryfikacji możliwości jego realizacji Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przystąpienie do jego realizacji.
 8. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przystąpienie do jego realizacji następuje poprzez wysłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta wiadomości elektronicznej zawierającej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia, informację o zawarciu Umowy Sprzedaży oraz odnośniki do treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 5. Dostawa

 1. Dostawa Produktu możliwa jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz państw: Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Stany Zjednoczone, Kanada, Albania, Korea, Chiny, Hong Kong, Tajwan, Izrael, Japonia, Turcja.
 2. Dostawa Produktu następuje w sposób wskazany przez Klienta spośród oferowanych przez Sprzedawcę:
  1. dostawa kurierem,
  2. dostawa do paczkomatu (tylko na terenie Polski),
  3. odbiór osobisty w Sklepie Stacjonarnym.
 3. Dostawa Produktu jest odpłatna. O kosztach dostawy (w tym opłatach za dostarczenie i usługi pocztowe) Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Informacje o kosztach dostawy dostępne są także pod adresem https://www.esus-it.pl/Wysylka-cterms-pol-98.html,
 4. Odbiór osobisty Produktu możliwy jest w Sklepie Stacjonarnym w dni i w godzinach jego otwarcia wskazanych na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Czas dostawy Zamówienia wynosi od 1 do 14 Dni Roboczych w przypadku przesyłek krajowych oraz od 2 do 21 Dni Roboczych w przypadku przesyłek zagranicznych.
 6. Czas dostawy Zamówienia rozpoczyna swój bieg:
  1. w przypadku płatności przed wysyłką – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
  2. w przypadku płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Jeżeli otrzymane Zamówienie jest niekompletne lub uszkodzone Klient może zgłosić reklamację przewoźnikowi:
  1. w przypadku dostawy kurierem: podpisując list przewozowy koniecznie dodając adnotację „Przyjmuję z zastrzeżeniem”. W takim przypadku należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody i oraz odebrać jeden egzemplarz wypełnionego protokołu,
  2. w przypadku dostawy do paczkomatu: na ekranie paczkomatu należy wybrać odpowiednią opcję i postępuj zgodnie z instrukcjami. Paczkomat powinien wskazać skrytkę na zwrot uszkodzonej paczki. W przypadku, gdy uszkodzenie zostanie dostrzeżone po odebraniu przesyłki należy w terminie 7 dni od odebrania przesyłki udać się do najbliższej placówki firmy InPost, gdzie zostanie sporządzony protokół szkody.
 8. W przypadku zamówienia kilku Produktów dostawa może zostać podzielona na kilka paczek, jednak nie wpłynie to na koszt dostawy.

§ 6. Płatności

 1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. przelewem (płatność przed wysyłką),
   1. elektronicznie przez PayU, PayPal, BLIK, Tpay, Klarna (płatność przed wysyłką), imoje,
   2. w ratach (płatność przed wysyłką),
   3. kartą płatniczą Visa lub MasterCard (płatność przed wysyłką lub płatność przy odbiorze),
   4. gotówką (płatność przed wysyłką lub płatność przy odbiorze).
  2. w przypadku dostawy do paczkomatu Klient może zapłacić:
   1. przelewem (płatność przed wysyłką),
   2. elektronicznie przez PayU, PayPal, BLIK, Tpay, Klarna (płatność przed wysyłką), imoje,
   3. w ratach (płatność przed wysyłką),
   4. kartą płatniczą Visa lub MasterCard (płatność przed wysyłką lub płatność przy odbiorze).
  3. w przypadku odbioru w Sklepie Stacjonarnym Klient może zapłacić:
   1. przelewem (płatność przed odbiorem),
   2. elektronicznie przez PayU, PayPal, BLIK, Tpay, Klarna (płatność przed odbiorem), imoje,
   3. w ratach (płatność przed wysyłką),
   4. kartą płatniczą Visa lub MasterCard (płatność przed odbiorem lub płatność przy odbiorze),
   5. gotówką (płatność przed odbiorem lub płatność przy odbiorze).
 2. W przypadku płatności przelewem, elektronicznie lub kartą płatniczą Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru w płatności przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia:
  1. objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
  2. zawarcia umowy – dla pozostałych umów.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:
  1. pisemnie, na adres Sprzedawcy tj. ESUS IT sp. z o. o., ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin,
  2. za pomocą formularza dostępnego pod adresem internetowym: https://www.esus-it.pl/Formularz-RMA-cterms-pol-261.html,
  3. w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres rma@esus-it.com.
 4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy można skorzystać z formularza o odstąpieniu od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 6. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 7. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, z jakiego Konsument skorzystał nabywając Produkt, chyba, że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ESUS IT sp. z o. o. Dział RMA, ul. Somosierry 30A 71-181 Szczecin.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów,
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej,
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

§ 8. Odpowiedzialność za brak zgodności produktu z umową

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Produkt zgodny z Umową Sprzedaży.
 3. Konsument może złożyć reklamację, jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Produktu Konsument składa zgłoszenie reklamacji w wybrany przez siebie sposób:
  1. pisemnie, na adres Sprzedawcy, tj. ESUS IT sp. z o. o., ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin,
  2. za pomocą formularza dostępnego pod adresem internetowym: https://www.esus-it.pl/Formularz-RMA-cterms-pol-261.html,
  3. w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres rma@esus-it.com,
  4. osobiście w Sklepie Stacjonarnym.
 5. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpoznania reklamacji zaleca się podanie w opisie reklamacji:
  1. określenie Produktu, którego dotyczy zgłoszenie,
  2. opis niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży,
  3. termin wykrycia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży,
  4. wskazanie czego Klient się domaga,
  5. numer dokumentu sprzedaży lub numer zamówienia.
 6. Brak podania informacji, o których mowa w ust. 5 nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji dokonanego z pominięciem tych informacji.
 7. Składając reklamację można skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. W przypadku gdy Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca może odmówić dokonania naprawy lub wymiany, jeżeli jest to niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Naprawa lub wymiana Produktu, zostanie dokonana w rozsądnym czasie, z uwzględnieniem specyfiki oraz przeznaczenia Produktu, bez nadmiernych niedogodności. Wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą Produktu, w tym koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 10. Konsument zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie, który zostanie odebrany na koszt Sprzedawcy. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 11. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. zgodnie z odpowiedzią przekazaną Konsumentowi przez Sprzedawcę, na żądanie Konsumenta złożone na podstawie ust. 8 powyżej, doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta złożonym na podstawie ust. 9 i 10 powyżej;
  3. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży;
  4. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie, bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta ze środka ochrony w postaci złożenia żądania doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 13. W razie odstąpienia od umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 15. Jeżeli Konsument złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. 8 lub 11, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni od jego otrzymania, uważa się, że Sprzedawca uznał reklamację Konsumenta.
 16. Niezależnie od uprawnień przewidzianych powyżej, Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, gdy jest to zaznaczone w opisie Produktu. W przypadku, kiedy z Produktem dostarczona jest karta gwarancyjna, naprawa gwarancyjnych dokonywana jest na zasadach w niej określonych. W niektórych przypadkach naprawy gwarancyjne mogą być realizowane za okazaniem dowodu zakupu. Okres i warunki gwarancji oznaczone są w karcie gwarancyjnej.
 17. Aby ułatwić proces weryfikacji zakupu i przyspieszyć procedurę reklamacyjną lub zwrotu, zaleca się zachowanie naklejki z kodem umieszczonej bezpośrednio na produkcie (PAMIĘĆ RAM). Towary z uszkodzoną naklejką mogą nie zostać przyjęte do zwrotu lub reklamacji ze względu na brak możliwości ich identyfikacji.

§ 9. Odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej z umową

 1. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak dostarczenia Usługi Cyfrowej w terminie oraz brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową.
 2. W przypadku, gdy Usługa Cyfrowa nie została dostarczona w terminie, Konsument ma prawo wezwania Sprzedawcy do jej dostarczenia, na zasadach dotyczących składania reklamacji, określonych w § 3 ust. 15 - 18 Regulaminu. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Usługi Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od Umowy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy bez wzywania do dostarczenia Usługi Cyfrowej, jeżeli:
  1. Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Usługi Cyfrowej lub
  2. Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności wynika, że określony termin dostarczenia Usługi Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.
 4. W przypadku świadczenia Usługi Cyfrowej w sposób niezgodny z Umową, Konsument może żądać doprowadzenia Usługi Cyfrowej do jej zgodności z Umową, na zasadach dotyczących składania reklamacji, określonych w § 3 ust. 15 - 18 Regulaminu.
 5. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Usługi Cyfrowej do jej zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi Cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca doprowadza Usługę Cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 7. Konsument może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od Umowy gdy:
  1. zgodnie z odpowiedzią przekazaną Konsumentowi przez Sprzedawcę, na żądanie Konsumenta złożone na podstawie ust. 4 powyżej, doprowadzenie do zgodności Usługi Cyfrowej z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. Sprzedawca nie doprowadził Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową, zgodnie z żądaniem Konsumenta złożonym na podstawie ust. 4 powyżej,
  3. brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Usługę Cyfrową do zgodności z Umową,
  4. brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe odstąpienie, bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta ze środka ochrony w postaci złożenia żądania doprowadzenia Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową dostarczanej jednorazowo (Formularz Zamówienia, Powiadomienie o dostępności), który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Usługi Cyfrowej z Umową dostarczanej w sposób ciągły (Konto, Newsletter), który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym Usługa Cyfrowa miała być dostarczana.

§ 10. Alternatywne rozstrzyganie sporów

 1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją – może wnieść sprawę do sądu, ale także zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR).
 2. Jeżeli Konsument chce rozwiązać spór bez udziału sądu powinien skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa. W tym celu należy dostarczyć do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie odpowiedni formularz – wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (w niektórych instytucjach formularz ten ma różne nazwy, np. wniosek-zapis na sąd polubowny).
 3. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Wszczęcie procedury ADR jest możliwe dopiero po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.
 5. Rozstrzyganie sporu w trybie ADR wymaga zgody obu stron (Konsumenta oraz Sprzedawcy) na dany sposób rozwiązania sporu.
 6. Więcej informacji o alternatywnym rozstrzyganiu sporów znajduje się na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 11. Postanowienia dotyczące klientów nie będących konsumentami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta nie będącego Konsumentem.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty (płatność przed wysyłką) w odniesieniu do całości lub części Zamówienia, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 5. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta nie będącego Konsumentem w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także wobec Klienta nie będącego Konsumentem odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. We wszelkich sporach powstałych pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Sprzedawcą właściwy będzie sąd powszechny dla siedziby Sprzedawcy.

§ 12. Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz Klientów jest ESUS IT sp. z o. o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 8522690002, REGON: 524134686, ul. Somosierry 30A, 71-181 Szczecin.
 2. Sprzedawca zbiera i przetwarza Dane Osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, w celu utrzymywania Konta, jak również w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Sprzedawcy. W zakresie, w jakim Sprzedawca decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest on administratorem tych Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą odbywa się zgodnie z przepisami RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Więcej informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych, w szczególności o:
  1. administratorze danych osobowych,
  2. rodzaju, celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych,
  3. czasie przetwarzania danych osobowych,
  4. odbiorcach danych,
  5. transferze danych do państw trzecich,
  6. prawach osoby, której dane dotyczą,
  7. obowiązku lub dobrowolności podania danych.

  można znaleźć w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:https://www.esus-it.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-302.html.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej lub oferty handlowej, konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku konieczności zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian, przesyłając im drogą elektroniczną, na adresy e-mail przypisane do Konta zmienioną wersję Regulaminu, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 4. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. Konto lub Newsletter) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli został on powiadomiony o zmianach i w terminie 14 dni od dnia powiadomienia nie wypowiedział umowy. W przypadku gdy w wyniku zmiany Regulaminu zostaną wprowadzone nowe opłaty lub podwyższone zostaną obecnie obowiązujące opłaty Klient będący Konsumentem ma prawdo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku innych umów niż umowy, o których mowa w ust. 4 zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Klientów, w szczególności nie będą wpływać na zawarte Umowy Sprzedaży.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i Politykach stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w przypadku Konsumentów, dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Powyższy regulamin obowiązuje od 01.01.2023r.

  Regulamin-2023 Formularz odstąpienia od umowy

  Regulamin obowiązujący do 31.12.2022 jest dostępny pod adresem https://www.esus-it.pl/Regulamin-cterms-pol-300.html

  Regulamin obowiązujący do 24.03.2022 jest dostępny pod adresem https://www.esus-it.pl/Regulamin-cterms-pol-1.html

pixel